• A
  • A
08.08.2009
Nazım

Aden'den Çıkan Ateş I

“On alâmet görmeden kıyamet kopmayacaktır:

Güneşin batıdan doğuşu,

Ye’cüc ve Me’cüc,

Dabbe,

Biri meşrikte (doğuda),

Biri mağribde (batıda),

Ve biri de Arap yarımadasında olmak üzere

Üç yere batma hadisesi,

Aden’in ücra köşesinden çıkacak bir ateş ki,

İnsanları katarlayacak veya toplayacak,

Nerede konaklarlarsa onlarla beraber konaklayacak

Ve nerede kaylule (öğle uykusu) yaparlarsa,

Onlarla beraber kaylule yapacaktır.

Deccal,

Duhan (duman),

Kızıl bir rüzgar,

Meryem’in oğlu İsa’nın inişi,

Mehdi’nin çıkışı..” [1]

 

Beşerdeki istidat (yetenek),

Kıyamete bir remizdir (ipucudur). [2]

Onun bir kısmı çıktı.

Diğer bir kısmı da peyderpey gelmekte..

Aşikar belirtiler verenler de oldu,

Bir hikmete binaen,

Üstü örtülü olarak kalanlar da..

Bunların içinde sanırım en önemlileri,

Bizim dönemimizde görülenler oldu / oluyor..

Peki hangi büyük alâmetler çıktı,

Hangileriyse henüz gelmedi?.

En doğrusunu ancak Allah (c.c) bilir,

Herhalde onuncu ve sonuncu alâmet,

Güneşin batıdan doğuşu olsa gerek.. [3]

Bu, kıyametin artık kopmakta olduğunu simgeliyor.

2121 yılına kuvvetli işaretler var. [4]

Diğer dokuz âlamet ise,

Bu sonuca sürüklenen insanlığın,

Adım adım görecekleri felâketlerden oluşuyor..

 

Aykut Tanrıkulu


 

Dip Notlar:

[1]. Sünen-i Tırmizi / 4.Cilt / Fitne Babları /

Hadis no: 2274 , 2275 , 2276 , 2277 , 2278, 2282,  no’lu hadisler


[2]. İşaret-ül İcaz / syf:55


[3]. Amma güneşin mağripten tulûu (batıdan doğuşu)  ise,

Bedahet derecesinde (apaçık) bir alâmet-i kıyamettir.

Ve bedaheti için,

Aklın ihtiyarı (tercihi) ile bağlı olan,

Tevbe kapısını kapayan bir hadise-i semâviye olduğundan,

Tefsiri ve mânası zâhirdir,

Tevile (ayrıca açıklamaya) ihtiyacı yoktur.

Şualar / 5. Şua / syf: 510


[4]. Ahirzamandan haber veren mühim bir hadis

“Ümmetimden bir taife (grup) Allah’ın emri gelinceye kadar,

(Yani kıyâmetin kopmasına kadar) hak üzerinde galip olacaktır.”

Bu hadis-i şerif,

Hadis kaynaklarında bu lafızlarla rivayet edildiği gibi,

Aynı mânâyı ifade eden farklı lâfızlarla da rivayet edilmiştir

Buhari, 9:125, 162; Müslim,1:137

Ramazan-ı Şerifte,

Onuncu günün ikinci saatinde birden bu hadis-i şerif hatırıma geldi.

Belki,

Risale-i Nur şakirtlerinin taifesi ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi.

..makam-ı cifrîsi 1545 (miladi 2121 yılı) olup kâfirin başında kıyâmet kopmasına îma eder.

Lâ ya’lemu’l-ğaybe illâllah (gaybı ancak Allah bilebilir).

Câ-yı dikkat ve hayrettir ki (hayret verici bir durumdur ki),

Üç fıkra bil’ittifak bin beş yüz tarihini göstermeleriyle beraber,

Tam tamına mânidar,

Mâkul ve hikmetli bir surette 1506’dan ta ’42’ye, ta ’45’e kadar,

Üç inkılâb-ı azimin (üç büyük değişimin / alâmetin),

Ayrı ayrı zamanlarına tetabuk (uygun) ve tevafuklarıdır (denk gelmesidir).

Bu îmalar gerçi yalnız birer tevafuk olduğundan delil olmaz ve kuvvetli değil;

Fakat birden ihtar edilmesi bana kanaat verdi.

Hem kıyametin vaktini kat’î tarzda kimse bilmez;

Fakat, böyle îmalarla bir nevî kanaat,

Bir galip ihtimal gelebilir..

Kastamonu Lahikası / syf: 26

 

Yorum yazabilirsiniz.

Yorumlarınız onaydan sonra yayınlanacak olup eposta adresiniz sitede görünmeyecektir. Lütfen hakaret içeren sözler yazmayınız.
0.008 sn.